Rapport august 2011

Bygda Skárfvággi/Skardalen

Rapport fra Skárfvággi/Skardalen kulturlandskapsområde i Troms - august 2011

 

Skjøtselsarbeidet er i god gang i Skárfvággi – Skardalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms.

Det drives slåttearbeid for hand og noe med maskiner som er kjøpt inn til Skardalen kultur- og bygdelag. Snart vil det også investeres i en beitepusser investeres, slik at en får bedre utnyttelse av beitearealene. Det går både villsauer og andre sauer på kulturmarka, på engene, i den kulturprega skogen nær bebyggelsen og lengre oppe i de skogkledte liene. Skjøtselen har pågått et par år, og allerede nå ser vi at det er kommer opp flere planter tilpasset et åpnere kulturlandskap, som for eksempel kattefot (Antennaria dioica) og fjellarve (Cerastium alpinum) på innmarka.

 

  

Bilde 1 (til venstre) : Befaring med prosjektets styringsgruppe, Skardalen.  Bilde 2 (til høyre): Kattefot (Antennaria dioica) blomstrer opp når det særegne kulturlandskapet blir skjøttet.

 

I begynnelsen av august kom også håndtverkeren på plass som jobber med restaurering av den gamle bebyggelsen, deriblant gamle naust og låver, sistnevnte i Skardalen ofte kalt ”laer”. Skilt er også utarbeidet med gamle samiske stedsnavn, som nå venter på å bli satt opp.

 

  

Bilde 3 (til venstre): Gammel høylae, Skardalen. Bilde 4 (til høyre): Birger Olsen og ett av årets lam.

 

Det har oppstart og delvis gjennomføring av noen kartlegginger, både i forhold kulturhistoriske og biologiske verdier samt skredkartlegging. Skredkartlegginga vil være viktig for arealplanleggingen av området, samt næringsutvikling og videre kulturlandskapsarbeid i Skardalen, og er utført av Vegvesenet. Den kulturhistoriske kartlegginga er utført av Sametinget, mens den biologiske delen tas hånd om av Ecofact.  

  

Alle foto: Fylkesmannen i Troms v/Cathrine Amundsen