Plasser og stedsnavn

Her er en liste over plasser og steder i Skardalen.
Stedsnavn Kart Bilde Kartreferanse Om stedet
Áhcelatnja Njirran     Delle i fjellsida. Her drev man med uteslått tidligere.
Áhkašorrit       Håkjerringberget. Bergområde ved sjøen. Innafor Muorjeorrit, rett nedenfor Gahccanoaivi.
Áhkkár Ahkkar     Utslått. Også brukt Aaker. Bakke opp til tregrensa fra Ahkkarvuolli
Áŋŋaras Hoanga     Tidligere boplass. Her bodde det en gang en mann som hette Anders, ca 1850?
Áŋŋarasagieddi Hoanga     Voll 70-80 meter fra sjøen. Her bodde det en gang en mann som hette Anders. Potetåker
Ánnažagohpi       Fordypning. Her vokser tyttebær.
Ávjebákti       Berghammer. Her er et overheng slik at det ikke regner hit.
Badiluokta        
Badjegiettvuolit        
Badjegieddi        
Báhččongeađgi       Stein. Her var det nødvendig i forbindelse med bygging av veg til gruveanlegg oppe i dalen å
sprenge en sv…
Bajimuš Dievvá       Haug et stykke opp i Skardalen.
Bajimuš Gállogiedderiidi       Li.
Bajimuš Gállogieddi       Eng/voll med store steiner som er kommet frafjellet.
Bajimuš Gállogietjunni       Nase.
Bajimuš Jierjelatnja Njirran     Delle i fjellsida. Høyt villgressmed blåaktige blomster i toppen. Rett opp fra Geassesadji.
Bajit Gárdegohpi Njirran     Grop, antakelig har man drevet snarefangst på ryper her.
Bajit Mearrabákti       Øvre sjøberget. Bergknaus.
Bávttevuolli Ahkkar     Ytterste gården. Sted nedenfor berg.
Bealdolokta       Platå hvor det alltid har vært åker for dyrking, no for tida poteter, før også korn.
Bierdnadearbmi       Bjørnebakken. Bakke (elvemel)
Bievlacazajohka        
Bievlajavre        
Bievlavarri        
Boađđojohka       Båelva. Renner ut ved en grunne.
Boađđonjárga       Nes.
Boaimmášbákti       Bergknaus rett ovenfor Skirelatnja,hvor fjellvåken pleier å sitte.
Boazulatnja       Avsats, øverste avsats i fjellet.
Bossubuoidi Caello     Nord for Dødningsberget
Bukta        
Buođđojohgorži        
Buollánčohkka Njirran     Fjelltopp.
Båen       Grunne i havet. Gode fiskeplasser. Båen.
Čáhppesbákti Svartberget     Berg, en svart bergvegg.
Čáhppesbávttivuollejuovat Svartberget     Ur under Cahppesbakti.
Čaza        
Čealogáddi Ahkkar     Strandområde. Strekninga langs stranda mellom bebyggelsen i Skardalen og
Manndalsklubben.
Čealubálggis Ahkkar     Kjærlighetsveien. Kjerrevei bygd i 1934-37 på Nygaardsvold-midler.
Čealunalde Ahkkar     Oppå fjellet
Čogolokta       Platå.
Čohkkageađgenjárga       Nes med stor stein i flomålet like innafor Skardalen.
Čohkkageađgi       Stor stein i flomålet.
Čohkkageađvárri       Skogen ovenfor Cohkkageadgi.
Čohkkanjarga.       Nes med stor stein i flomålet like innafor Skardalen.
Čolpi Hoanga     Høyde med mye tyttebær.
Cællonjunni Caello     Spissen på Klubben
Davimuš Stuorageađgi       Stein, den ytterste av tre.
Davvegeahčenjárga Ahkkar     Nes med hus rett ovenfor.
Davvegeahči Ahkkar     Nordenden av bygda Skardalen.
Davvenjárga Ahkkar     Ytterneset.Nes. Det peker ut fjorden.
Deappogeađgi Ahkkar     Stein, stor og tangbevokst. Deabbu=tang
Djubda        
Doaresbákti Hoanga     Berg på tvers av strandlinja, innenfor Lovttosgeadgi. Den hindra trafikken passasje på
flosjø.
Doaresjogamiellit       Bratt nes og videre oppigjenna, omfatter også flatene. På begge sider av Doaresjohka,
Vakkimielli og Vuol…
Doaresjogariidi       Li.
Doaresjogasullo       Holme i elva.
Doaresjohka       Nedre Tverrelva. Bekk fra Isfjellet.
Doaresjohkgorži       Foss i Doaresjohka,like under oppå fjellet.
Duvnnirohtu Ahkkar     Kratt. Her har vært et skogskratt med avfallsdunger. Spor etter bosetning like i nærheten.
Dødningsberget Hoanga      
Eahpárašjuovva       Ur. Eahparas er et udøpt dødt barn begravd i skog og mark.
Fierranjohka Njirran     Bekk som renner gjennom Davvegeahci.
Fierrannjárga       Nes.
Fossen.        
Gáiskeleahki       Senkning. Her vokser mye bregner.
Galbmaája       Bekk som kommer rett ut fra fjellet og fryser aldri.
Gállogieddriidi        
Gállogieddvuolit        
Gamanjunni        
Gárdegohppi Ahkkar     Grop, ved sida av Ahkkar.
Gárka       garkamohkki. Bukt, steinete. I denne bukta var det antakelig vanskelig å få dragnota til land.
Garkkamohkki       garkamohkki. Bukt, steinete. I denne bukta var det antakelig vanskelig å få dragnota til land.
Gaskamuš Dievvá       Bakke. Den midterste av tre mindre bakker.
Gaskamuš Gállogiedderiidi       Li.
Gaskamuš Gállogieddi       Eng/voll med store steiner som er kommet frafjellet.
Gaskamuš Gállogietjunni       Nase.
Gaskamuš Jierjelatnja Njirran     Delle i fjellsida. Høyt villgressmed blåaktige blomster i toppen. Rett opp fra Geassesadji.
Gaskamuš Stuorageađgi       Stein, den midterste av tre.
Gaskasiida       Mellagården. Del av bygda Skardalen.
Gaskastáhka Njirran     Parti med uteslåtter hvor de oppbevarte høyet i staker.
Gaskelokta       Mellaloftet. Platå, ett av flere oppover lia.
Geassenavetgieddi Ahkkar      
Geassesadji Njirran     Sommersted. Folk bodde her under slåtta under Ceallu.
Gorsa       Fossen.
Grustaket        
Guigogátjohka Ahkkar     Bekk. Øverste delen kalles Sattofierranjohka.
Gussagearjohka Njirran     Bekk.
Gussalatnja Njirran     Avsats i fjellsida, fra Siedgasoahki til Geassesadji. Hvor kjærlighetsveien gikk?
Haldicorru        
Havgamađđi       Fiskeplass, auer.
Headjageađgi       Andarasgeadgi. Stein, stor og flat like ved flomålet.nå fylt over i forbindelse med vegbygging,
litt utafor neset.
Hoaŋga Hoanga Hoanga.jpg   Bergvegg på klubben. Går rett til værs. Et mindre berg stikker ut fra dette igjen og kalles H
oanggabakti.
Hoaŋgabákti Hoanga     Berg som stikker ut fra Hoanga.
Hoaŋgagurra Hoanga     Juv. Fjellparti med svakt skar på ryggen av fjellet mellom Skardalen og Manndalen.
Hoaŋgaroggi       Lite dalsøkk.
Hoaŋggavuoljeaggi Hoanga     Myr.
Hoaŋggavuolli       Område rett under Hoanga.
Huitoluokta        
Huitu       en lang smal kjos?
Iisavárboađđu       Grunne i havet. Gode fiskeplasser. Båen.
Iisavarre        
Ingeraroggi       Grop med stein ved kanten av gropa. En dam like ovenfor.
Ingergeađgi       Stein ved kanten av en grop.
Jalgadas       Slette i svakt stigende terreng.
Jalgadasriidi       Li.
Jámesgušbákti Hoanga     Dauingeberget. Før ble de døde ført med båt tilLyngseidet. Et likfølge ble overrasket av uvær,
og la båra under berget på en hylle.
Jierjelatnja Njirran     Delle i fjellsida. Høyt villgressmed blåaktige blomster i toppen. Rett opp fra Geassesadji.
Jogagieddi       Slett jorde. Veien krysser den.
Jogaluokta       Bukt.
Jollageađgi       Stein nedfor flomålet, ser ut som en jolle.
Jonaluokta        
Juntelokta       Platå. Etter navnet Junte som har bodd her.
Juovat Caello     Parti med ur og fjære under kraftlinja over fjorden.
Knusarn        
Kopperlia        
Láđđusadji Ahkkar     Sted litt innafor Duvnnirohtu, går veg her, nedenfor Ahkkar.
Láktan       Tidligere utslått.
Leaibbávttroggi       Fordypning i fjellsida.
Loktagieddi       Voll, renner en bekk på dalsiden av vollen.
Loktagietjunni       Nase. Elva gjør en buktning nedenfor neset.
Lovttosgeađgi       Løksteinen. Løftsteinen. Stein, stor og flat som ligger oppå fast fjell slik at den henger i
lufta (loktosis), like ovafor flomålet.
Lovttsgeađgihávgamađđi       Auarsklakk, her er det brådjupt
Lovttsgeađgohppi Hoanga     Slukt med ei lita bekk som renner mot Lovttesgeadgi.
Luokta       Bukt. Mannen Tyge har bodd her. Han kom fra Danmark.
Luomorrit       Svaberg. Her vokser det multeplanter.
Mearrabákti       Sjøberg. Dynamittberget. Bergknaus helt nede i flomålet. I berget ble det skutt ut et rom hvor man ..
Mellagården.       Mellagården. Del av bygda Skardalen.
Mellaloftet.       Mellaloftet. Platå, ett av flere oppover lia.
Moldobálggis       Li med bekk som pleier å føre med seg mye mold på våren i flommen.
Moldojohka        
Muohtavaggi        
Muohtavatjohka        
Muorjeorrit Caello     1. På Skardalssida av klubben
Muorjeorrit       2. Berg. Her vokser det mye krøkebær. Rett innenfor Stahkaluokta.
Muorracuohppan        
Muorraroggi       Grop hvor det vokser bjørk. Navnet kan komme fra at det her først begynte å vokse ny
skog på dette stedet.
Nikkulasriidi       Li nedenfor Vuolimus Gallogieddi. Flyttsame ble tatt av ras her. Han het Nikkulas.
Njirrangohppi Njirran     Grop. Tidligere utslått. Rett oppfor Njirrannjarga.
Njirrannjárga       Nes.
Njirranoaivi       Haug.
Nortihamna Caello     Skardalssida av klubben. Nordavindshavna. Bergnase som tok av for nordavindsbåran.
Oainnuščorru Ahkkar     Haug. God utsiktsted.
Oalgi Svartberget     Stor slette oppe i fjellet.
Oterholla Caello     Skardalssida av klubben.
Plána       Opprinnelig utskipningskai for malm - lasteplan - på dette stedet.
Rádjebákti Njirran     Berg. Radji=grense.
Ráššegurra       Kløft.
Ráššejohka       Bekk.
Rávra       Myraktig gresslette. Her vokser det en spesiell type gress med høye strå og dusk på toppen.
Reašši       Bebygget flate som ligger inntil elva.
Rihtadearbmi        
Rismálčohkka Njirran     fra Manndalen. Kalt Cealuvarri fra Skardalssida. Fjelltopp.
Rissecorru        
Ruksesjuovva        
Ruostajeaggi       Myr med brun og oljete overflate.
Ruovddáš       Nes. Kommer bekk ned hvor brukte å være små ras på våres når det var…
Ruovddášgaska       Parti med hylle langs med vegen og bukt, veldig bratt. Renner bekk fra fjell.
Ruovdegeađgi       Stein, stor stein i flomålet brukt som mee.
Ruovdeluokta Njirran     Jernbukta. Igamle dager var et oterhi her.
Rušogeađgi       Her ble det funnet en død russer under steinen etter tjudetiden.
Rušogeađvárri       Li med vårbekk som ligger i et sluk.
Rušoluokta       Bukt, selve stranda, yttersida av Luomorrit.
Sáddo       Sandfjære, men vegen har begravd den nå.
Sállanjárga       Nes med langgrunn fjære. Her er tare med tynne blad som kalles sala…
Sálljagieddi       Voll.
Sáttočorru       Slette.
Sáttofierrajohka Ahkkar     Bekk. Nederste delen kalles Guigogatjohka.
Sáttofierran Ahkkar     Bekkefar.
Seahtolokta Ahkkar     Delle i li. Her drev man med utslått, fin sådan, og høyet ble lagt i såte.
Seahtolovttvuolli Ahkkar     Sted.
Sieđgasoahki Hoanga     Utslått. Navnet kommer antakelig av at man brukte å henge høy til tørk i en stor bjørk.
Šillageađgi       Stein i flomålet, rett innafor Saddo.
Sisgeahči       Del av bygda Skardalen. Fra blått hus og innover mot elva.
Siskkimuš Stuorageađgi       Stein, den inderste av tre.
Siskkit Rušogeađnjárga       Nes.
Siskkit Rušoluokta       Bukt, innafor Luomorrit.
Sisnjárga       Nes. Her stod første utskipningsanlegget for malmen fra gruvene i dalen.
Skáhpelatnja Njirran     Delle i fjellsida. Har vokst mye rogn?
Skaiddevarri        
Skirelatnja       Platå. Etter navnet Junte som har bodd her.
Skirelokta       Sjurloftet. Platå.
Šleađđu Caello     Berg. Bratt svaberg.
Šlihpanjárga       Nes. Var slåttemark i gamle dager.
Slippageadgi        
Snedalen        
Spiidnegeađgi Ahkkar     Stein innafor Jollageadgi. Ser ut som ryggen på en gris.
St. Hanshaugen Caello     Bål-og møteplass. Kraftlinja kommer over her.
Stáffonjárga Ahkkar     Nes, tidligere vært ei båtstø, stort naust og nothjell etter fiskeskøyta Østlyngen.
Stáhkaluokta       Bukt, liten, sammeiskit Ruseluokta?
Storisen Ahkkar      
Storura        
Stuorabákti Hoanga     Berg, like innafor neset, ovenfor vegen? Skutt bort.
Stuoracohkka        
Stuoralokta       Platå mellom to bekker. Her var rasseseahtut før, stahkat.
Stuoranjirran       Rasfar.
Stuoraroggi       Grop med en liten bekk.
Stuorralatnja       Avsats i fjellet.
Sullo       Holme i elva.
Suoidnegietčorru       2 sennamyrer. Her henta folk i Skardalen komagsenna.
Svartberget Svartberget      
Sætra       Sommersted. Folk bodde her under slåtta under Ceallu.
Tverrelva        
Uhca njirran        
Uhcagurašriidi       Li under Uhcagurasvarri hvor den første malmbrytingen i Skardaln fanf sted.
Uhcanjirramaš       Rasfar.
Urlien Ahkkar     Gårdsnavn.
Váddas       Slukt med bekkefar, hele partiet oppigjenna.
Vákkimielli       Mel på sørsiden av Doaresjohka.
Vieksačorru       Haug, rett utenfor Ruostajeaggi.
Vilgesgeađgi Njirran     Hvit stein i flomålet, innenfor Ruovdeluokta.
Vuolimuš Jierjelatnja Njirran     Delle i fjellsida. Rett opp fra Geassesadji.
Vuolimuš Dievvá       Bakke. Den nederste av tre mindre bakker, fra fjellfoten og opp. Bebygd.
Vuolimuš Gállogiedderiidi       Li.
Vuolimuš Gállogieddi       Eng/voll med store steiner som er kommet frafjellet.
Vuolimuš Gállogietjunni       Nase med store steinblokker.
Vuolit Mielli       Mel på nordsiden av Doaresjohka.
Vuolit Sálljagieddi       Voll.
Øverste Storura        
Øverste Tverrelva        
Sjøberget        
Skaabevaggi